Vstup na tuto stránku je pouze pro osoby starší 18ti let.
Je mi 18 let Jsem mladší 18ti let
Hledat

Všeobecné Podmínky

Nezbytnou podmínkou pro užívání jakýchkoliv služeb poskytovaných na serveru ceskeporno.cz, je dodržování následujících podmínek užívání služeb serveru ceskeporno.cz (dále také jen podmínky), což uživatel bere na vědomí a užíváním stránky ceskeporno.cz a všech jeho podstránek se zavazuje k dodržování těchto podmínek:


1. Podmínky užívání služeb na serveru ceskeporno.cz se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje užívat služby na serveru ceskeporno.cz pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení právních předpisů České republiky.


2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv podmínky změnit, a to i bez předchozího výslovného informování uživatele, přičemž změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto podmínek.


3. Uživatel bere na vědomí, že pouze některé ze služeb nabízených na serveru ceskeporno.cz jsou poskytované bezplatně, ostatní služby je uživatel oprávněn užívat pouze po zaplacení stanoveného poplatku.


4. Uživatel bere na vědomí, že pouze některé ze služeb nabízených na serveru ceskeporno.cz je možné užívat bez registrace, ostatní služby je uživatel oprávněn užívat pouze po platně provedené registraci.


5. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn kdykoliv, a to i bez udání důvodů, odmítnout nebo zrušit registraci (účet) uživatele, a to bez jakékoliv náhrady.


6. Služby nabízené na serveru ceskeporno.cz zahrnují možnost zobrazovat a přehrávat audiovizuální materiály (data), které mohou obsahovat erotiku a explicitně sexuální prvky, které by ze strany některých osob mohly být vnímány jako pohoršující či urážlivé a které jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit tyto materiály nezletilým osobám.


7. Uživatel se zavazuje užívat služby nabízené na serveru ceskeporno.cz pouze pro své soukromé účely. Uživatel nesmí tyto služby užívat zejména pro účely podnikání či jiné obchodní činnosti, ať již ve prospěch svůj nebo prospěch jiného subjektu.


8. Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytování služeb nabízených na serveru ceskeporno.cz, mohou být využívány služby propojených serverů.


9. Kromě výslovně povolených případů, uživatel není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na serveru ceskeporno.cz.


10. Uživatel se zavazuje při užívání služeb serveru ceskeporno.cz respektovat ostatní uživatele.


11. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server ceskeporno.cz data, zavazuje se, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, nekalou soutěž a jiné.


12. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server ceskeporno.cz data, bere uživatel na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím serveru ceskeporno.cz a ke kterému došlo ze strany třetích osob.


13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, jakož i bez předchozího souhlasu či oznámení uživateli, odstranit jakákoliv data umístěná na server ceskeporno.cz uživatelem.


14. Uživatel bere na vědomí, že ke každému nahranému videu nebo galerii musí přiřadit srozumitelný název, popis, kategorii a klíčová slova. Neučíní-li tak, uživatel souhlasí aby správce serveru informace doplňil.


15. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístěním jakýchkoliv dat a materiálů na server ceskeporno.cz, které splňují znaky autorského díla, zároveň uživatel uděluje provozovateli bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití takového díla.


16. Uživatel bere na vědomí, že server ceskeporno.cz neslouží k zálohování jakýchkoliv dat a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýkoliv dat umístěných zde uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky (škody) způsobené případnou nefunkčností nebo nesprávným fungováním služeb serveru ceskeporno.cz.


17. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb serveru ceskeporno.cz kdykoliv měnit, přerušit či ukončit.


18. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje a materiály umisťuje a zveřejňuje na serveru ceskeporno.cz zcela dobrovolně. Podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny v samostatném prohlášení.


19. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí, a o produktech třetích osob (obchodní sdělení). Uživatel souhlasí ve smyslu tohoto zákona s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany). Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.


20. Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto podmínek nebo jiných povinností uživatelem vznikne provozovateli jakákoliv škoda, bude ji provozovatel po uživateli v plném rozsahu vymáhat. Uživatel si je zároveň vědom, že porušením těchto podmínek nebo jiných povinností s tím souvisejících, se uživatel může vystavit riziku nejen občanskoprávního řízení, ale i riziku trestněprávního stíhání.